Упутство за писање завршног извештаја о реализацији програма


Образац бр. 7 формиран је за попуњавање на рачунару. Уколико нисте у могућности да попуните образац на рачунару, канцеларија Спортског савез Шабац ће унети ваше унапред припремљене податке, потребно је само да закажете термин на телефон Савеза 015/349974.


У почетну табелу унесите податке о програму и носиоцу програма.


1. Временски период за који се подноси извештај. У табелу упишите у ком временском периоду је реализован програм, најчешће је почетак 1.1.2018. а завршетак реализације програма 31.12.2018. године, али може бити и други период у зависности од програма.


2. Кратак опис циљева програма који је требало постигнути. Унесите планиране резултате које сте уписали у Обрасцу бр.1 предлога годишњег програма у делу 8.2


3. У којој мери је програм реализован. Описати да ли је програм у потпуности или делимично реализован, ако је делимично реализовани описати разлог и које активности нису реализоване.


4. Опис постигнутих резултата. Навести планиране резултате и образложити у којој су мери релизовани.


5. Број корисника и структура корисника обухваћених програмом. Описати структуру директних и индиректних корисника који су обухваћени програмом.


6. Непосредни учесници у реализацији програма

6.1 Број учесника. Описати структру учесника који су учествовали на реализацији програма.

6.2 Тим који је реализовао програм. Навести чланове тима, функцију у програму и написати кратку биографију.

6.3 Организације партнери које су учествовале у програму. Навести организације партнере и описати њихову функцију.


7. Реализација финансијског плана и програма

7.1 Приходи У табелу приходи уписати износ средстава према врсти прихода.

7.2 Спецификација расхода за реализацију програма

У колону трошкови предвиђени фин.планом упишите идентичне износе из обрасца бр. 1 - табела Укупни трошкови за реализацију програма, колона укупно.

У колону остварени трошкови навести све износе свих трошкова насталих за период извештавања.

У колони преостала средства предвиђена фин.планом уписати разлику, где је износ трошкови предвиђени фин.планом умањеник а износ остварени трошкови умањилац - разлика је показатељ планирања.

Уколико се за периоду извештавања појавио трошак који није планиран у обрасцу бр.1, потребно га је у писати у колону остварени трошак, а у колони преостала средства предвиђена фин.планом разлику, где је умањеник износ из колоне трошкови предвиђени фин.планом (нула,0) а умањилац износ из колоне остварени трошак.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad