Упутство за писање периодичног извештаја


Образац бр. 9 формиран је за попуњавање на рачунару. Уколико нисте у могућности да попуните образац на рачунару, канцеларија Спортског савез Шабац ће унети ваше унапред припремљене податке, потребно је само да закажете термин на телефон Савеза 015/349974.


Подаци о програму и организацији носиоцу програма

Наведите податке о програму и вашој организацији


1. Период за који се подноси извештај

Најчешће се подноси извештај за привих шест месеци (за годишње програме), почетак реализације је 1.јануар и завршетак фазе 30.јун.


2. У којој мери је програм релизован (реализоване и планиране активности навести према одобреном програму и одобреним програмским целинама)

У табелу Активности реализоване у периоду извештавања 

У колони активност уписати активности из обрасца годишњег програма (образац бр.1) - тачка 6.4.

У колони учесник наведите лица која су била задужена за реализацију активности.

У колонама датум почетка и датум завршетка упишите датуме трајања активности.

У колони резултат упишите у којој мери је активност реализована, и наведите индикаторе мерљивости резултата.


У табели Активности планиране у наредном периоду

У колони активности наведите активности које су планиране до краја програма из обрасца годишњег програма (образац бр.1) - тачка 6.4.

У колонама планиран датум почетка и завршетка навести датуме трајања активности.

У колони резултат навести очекиван резултат активности, мора садржати индикаторе мерљивости.


3. Кратак опис проблема који су јавили током реализације

1.1. Опиште проблеме које сте уочили у реализацији за период извештавања.

1.2. Наведите који се ризици могу јавити у периоду до завршетка програма

1.3. Упишите предлоге за решавање проблема/ризика


4. Средства која су обезбеђена за реализацију програма у временском периоду 1.1.-30.6.

Уписати износе према извору прихода (Град/општина - уписати износ средстава који је пренет на рачун спортске организације закључно са 30.6. - исто важи за друге изворе прихода).

Приход од чланирине документовати изводима.


5. Трошкови, односно расходи на реализацији програма

У колону трошкови предвиђени фин.планом упишите идентичне износе из обрасца бр. 1 - табела Укупни трошкови за реализацију програма, колона укупно.

У колону остварени трошкови навести све износе свих трошкова насталих за период извештавања.

У колони преостала средства предвиђена фин.планом уписати разлику, где је износ трошкови предвиђени фин.планом умањеник а износ остварени трошкови умањилац - разлика је показатељ планирања.

Уколико се за периоду извештавања појавио трошак који није планиран у обрасцу бр.1, потребно га је у писати у колону остварени трошак, а у колони преостала средства предвиђена фин.планом разлику, где је умањеник износ из колоне трошкови предвиђени фин.планом (нула,0) а умањилац износ из колоне остварени трошак.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation