Упутство за писање предлога посебног програма којим се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта


Образац бр. 4 формиран је за попуњавање на рачунару, користите упутство за попуњавање које је дато на последњој страни обрасца. Уколико нисте у могућности да попуните образац на рачунару, канцеларија Спортског савез Шабац ће унети ваше унапред припремљене податке, потребно је само да закажете термин на телефон Савеза 015/349974.


Подаци о организацији носиоцу програма

Наведите податке о вашој организацији


Део 2

Заокружите област потреба и интереса грађана на коју се програм односи. Ваш програм може да се односи само на једну област. Спортске организације којима је одобрен годишњи програм не могу  поднети предлог посебног програма уколико се односи на исте програмске активности.


1. Назив програма

Наведите назив који сте дали вашем програму. Потрудите да назив буде кратак и да говори о суштини вашег програма (нпр. Годишњи рад спортског клуба).


2. Локације

Наведите све локације на којима ће се реализовати ваш програм. Назначите ако се програм реализује на другој територији јединице локалне самоуправе.


3. Средства из буџета општине/града

Упишите износ укупних трошкова вашег програма, износ средстава општине/града и одредите у процентима део трошкова које финансира општина/град


4. Кратак садржај (опис) програма

Прикажите кратак, концизан и свеобухватан опис програма који ће приказати све главне делове програма.


5. Циљеви програма

5.1. Општи циљеви

Навести опште циљеве програма као што су: развој, промоција и популаразација спорта; развој физичких способности деце и омладине; унапређење здравља спортиста. Зашто је програм важан за друштво?


5.2. Посебни циљеви

Посебни циљеви треба да буду јасни, остварљиви и реални, они су по опсегу мањи од општег циља (нпр. ако је општи циљ: развој физичких способности деце и омладине, онда би посебни циљеви били: унапређење психо-моторичких функција, формирање радних и хигијенских навика, превенција постуралних деформитета, развој личности и његова социјализација и сл.).


6. Оправданост програма:

6.1. Како се програм уклапа у основне циљеве и приоритете Националне стратегије развоја спорта и Програма развоја спорта у општини/граду

Циљеви Националне стратегије развоја спорта и Програма развоја спорта у општини/граду на које се односи програм су: повећан број деце и омладине која се организовано баве спортом, односно спортским активностима, повећан број реализованих спортских кампова и смањен број негативних појава у спорту.


6.2. Проблеми и могуће препреке за реализацију

Наведите проблеме са којима се суочавате и потребе које произилазе из проблема. Идентификујете могуће препреке и наведите на који начин можете да их решите.


6.3. Циљне групе и процењен број директних и индиректних корисника

Наведите опште карактеристике циљне групе обухваћене програмом, опишите бројчану и старосну структуру и друге битне карактеристике. Директни корисници програма су лица на која се односи програм, а индиректни корисници су лица која су у вези са директним корисницима.


6.4. Разлози за одабир циљних група и активности

Опишите разлог за одабир циљних група.


6.5. Повезаност програма са циљним групама

Опишите везу између циљне групе и програма.


6.6. Критеријум за одабир спортиста који учествују у реализацији програма организовања спортског кампа

Наводе само спортске организације које организују спортски камп.


7. Детаљан опис активности којима ће се програм реализовати

Наведите хронолошки најважније активности или програмске целине и сваку описати, наведите подактивности уколико их има, које ће циљне групе обухватити и ко ће учествовати у реализацији.


8. Време реализације програма и динамика реализације (трајање и план активности):

8.1. Вереме

Наведите трајање програма у месецима/данима


8.2. Време почетка реализације

Наведите тачан датум почетка реализације програма


8.3. Време завршетка реализације

Наведите тачан датум завршетка реализације програма


8.4. Активности/програмске целине по месецима

Наведите активности/програмске целине у табели (оне које сте описали у поз. 7.), одредите месец-е трајања активности са ознаком XX и наведите учеснике који ће релизовати активност.


9. Учесници у реализацији програма

9.1. Руководилац програма (име, презиме, звање, функција, досадашње искуство)

Навести кратку биографију са значајним подацима који га истичу као руководиоца програма.


9.2. Број учесника (укупан број и број по категоријама-улогама у програму)


9.3. Тим који се предлаже за реализацију програма (по функцијама и уз кратак опис улоге сваког члана тима)

Наведите кратке биографије чланова са значајним подацима који их истичу за реализацији програма и навести њихове функције у програму.


9.4. Организације партнери (опис партнера) и разлози за предложену улогу сваког партнера


10. Капацитет носиоца програма за управљање и реализацију програма

10.1. Искуство носиоца програма у сличним програмима и активностима

Наведите све програме у којима је ваша организација учествовала и укратко представите резултате програма.


10.2. Ресурси (људски и материјални)

Представите буџет ваше организације у претходним годинама, опишите кадровске капацитете које поседујете, опишите којом опремом располажете и наведе друге релевантне ресурсе.


11. Средства за реализацију програма (опрема и други капацитети)

Наведите средства која планирате да користите у реализацију програма који предлажете.


12. Очекивани резултати програма

12.1. Опис опште сврхе која се жели постићи реализацијом програма

Наведите конкретну добробит која ће настати из спроведених активности.


12. 2 Опис резултата

Наведите очекиване резултате програма, они морају бити реални, конкретни и мерљиви. Препорука је да се реализују са постојећим ресурсима у оквиру задатог временског периода, да буду јасно дефинисани, да буду последица реализације програма и да се на основу њих може измерити успех програма.


13. Да ли је програм повезан са претходно реализованим програмим

Уколико постоји веза са претходним програмима, навести са којим програмима и на који начин.


14. Евалуација програма

14.1. Како ће се пратити реализација програма?

Наведите ко ће и на који начин оценити реализацију програма. Да ли ће оцењивање бити унутрашње и/или спољашње?


14.2. Како ће се пратити наменско коришћење средстава?

Наведите ко ће и на који начин вршти контролу наменског трошења средстава. Да ли ће контрола бити унутрашња и/или спољашња?


14.3. План евалуације

Уколико организација спроводи унутрашње оцењивање реализације програма описати шта ће се пратити са становишта успешности, ефикасности, утицаја, релевантности и одрживости, шта ће бити оцењивано, на који начин и који су индикатори успешности реализације програма.


15. Одрживост програма

15.1. Финансијски аспекти – како ће активности бити финансиране по завршетку програма?

Важно је представити шта ће се десити са програмом када престане финансирање.


15.2. Како ће бити настављене исте или сличне активности?

Наведите план одживости програма.


16. Финансијски план програма, по подврстама извора средстава и врстама трошкова

16.1. Укупна вредност програма

Уписати укупну вредност програма (збир свих очекиваних прихода).


16.2. Нефинансијско учешће носиоца програма

Навести друге нефинансијске ресурсе и средства који ће бити коришћени у реализацији програма.


16.3. Финансијски план програма

У табелу плана финансирања програма, разврстати и уписати приходе по изворима.

У табелу укупни трошкови за финансрање реализације програма разврстати и уписати трошкове по врстама трошкова. У делу табеле индиректни трошкови распоредити индиректне трошкове (индиректни трошак је врста трошка чији утицај се односи на програм али није директно остварен у реализацији програма, нпр. ангажовање лица које непосредно реализују програмске активности као што су промотивне активности, публиковање, одржавање хигијене и сл.)


16. Динамички план коришћења средстава

Описати динамику коришћења средстава.


17. Како ће реализовање програма бити медијски подржано

Описати медијске активности, начин промоције, медија план и сл.


18. Други поднети предлози за финансирање различитих програма носиоца програма из јавних прихода и средстава међународних организација

Уколико организација има други предлог програма који поднет за финансирање уписати га и навести на који позив или конкурс је предат.


19. Програми носиоца програма који су у последње три године финансирани из јавних прохида и средстава међународних организација

Уписати називе програма, одобрене износе, укупна утрошена средства и временски интервал реализације за програме у последње три године.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator