Упутство за писање предлога годишњег програма којим се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта


Образац бр. 1 формиран је за попуњавање на рачунару, користите упутство за попуњавање које је дато на последњој страни обрасца. Уколико нисте у могућности да попуните образац на рачунару, стручна служба Спортског савез Шабац ће унети ваше унапред припремљене податке, потребно је само да закажете термин на телефон Савеза 015/349974.


На корицама, прва страница, упишите назив ваше организације на предвиђено место.


Део 1


Подаци о организацији подносиоцу предлога програма

Закон о спорту дефинисао је да су територијални спортски савези подносиоци предлога програма спортских организација. Табела је испуњена подацим Спортског савеза Шабац, молимо вас да је оставите тако испуњену.


Подаци о организацији носиоцу програма

Наведите податке о вашој организацији.


Део 2/1


Област/и потреба и интереса грађана у области спорта на коју се програм односи

Молимо вас да пажљиво одаберете област на коју се односи ваш програм. Одабир се врши заокруживањем или другим начином истицања (подебљавање слова, маркирање у боји и сл.)

Ако се ваша организација претежно бави такмичарским спортом и ако се програм односи на учешће у систему такмичења онда препоручујемо да користите област: учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у домаћим и европским клупским такмичењима – члан 137. став 1. тачка 5); уколико се ваш програм релизује кроз рекреативне активности препоручујемо да користите област: подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом – члан 137. став 1. тачка 1) или друго.


Део 2/2


Програм у области 2/1

У оквирено поље унесите област на коју се односи ваш програм.


1. Назив програма

Наведите назив који сте дали вашем програму. Потрудите да назив буде кратак и да говори о суштини вашег програма (нпр. Организација тренажног процеса и учешће у систему такмичења, годишњи програм спортског клуба и сл.)


2. Локације

Наведите све локације на којима ће се реализовати ваш програм.


3. Средства из буџета општине/града

Упишите износ укупних трошкова вашег програма, износ средстава општине/града и одредите у процентима део трошкова које финансира општина/град.


4. Кратак садржај (опис) програма - укратко представити

Прикажите кратак, концизан и свеобухватан опис програма који ће приказати све главне делове програма.


5. Детаљан опис активности којима ће се програм реализовати

Опишите хронолошким редом најзначајније активности (нпр. организација тренажног процеса, учешће у систему такмичења, рад органа клуба и сл.). У оквиру активности наведите подактивности и лица која су одговорна за руковођење том активности.


6. Време реализације програма и динамика реализације (трајање и план активности):

6.1. Вереме календарска

Наведите календарску годину


6.2. Време почетка реализације

Наведите тачан датум почетка реализације програма


6.3. Време завршетка реализације

Наведите тачан датум завршетка реализације програма


6.4. Активности/програмске целине по месецима

Наведите активности/програмске целине у табели (оне које сте описали у поз. 5.), одредите месец-е трајања активности са ознаком XX и наведите учеснике који ће релизовати активност.


7. Учесници у реализацији програма

7.1. Руководилац програма (име, презиме, звање, функција, досадашње искуство)

Навести кратку биографију са значајним подацима који га истичу као руководиоца програма.


7.2. Број учесника (укупан број и број по категоријама-улогама у програму)

Опишите структуру учесника


7.3. Тим који се предлаже за реализацију програма (по функцијама и уз кратак опис улоге сваког члана тима)

Наведите кратке биографије чланова са значајним подацима који их истичу за реализацији програма и навести њихове функције у програму.


8. Очекивани резултати програма

8.1. Опис опште сврхе која се жели постићи реализацијом програма

Наведите конкретну добробит која ће настати из спроведених активности.


8. 2 Опис резултата

Наведите очекиване резултате програма, они морају бити реални, конкретни и мерљиви. Препорука је да се реализују са постојећим ресурсима у оквиру задатог временског периода, да буду јасно дефинисани, да буду последица реализације програма и да се на основу њих може измерити успех програма.


9. Евалуација програма

9.1. Како ће се пратити реализација програма?

Наведите ко ће и на који начин оценити реализацију програма. Да ли ће оцењивање бити унутрашње и/или спољашње?


9.2. Како ће се пратити наменско коришћење средстава?

Наведите ко ће и на који начин вршти контролу наменског трошења средстава. Да ли ће контрола бити унутрашња и/или спољашња?


9.3. План евалуације

Уколико организација спроводи унутрашње оцењивање реализације програма описати шта ће се пратити са становишта успешности, ефикасности, утицаја, релевантности и одрживости, шта ће бити оцењивано, на који начин и који су индикатори успешности реализације програма.


10. Финансијски план програма, по подврстама извора средстава и врстама трошкова

10.1. Укупна вредност програма

Уписати укупну вредност програма (збир свих очекиваних прихода).


10.2. Нефинансијско учешће носиоца програма

Навести друге нефинансијске ресурсе и средства који ће бити коришћени у реализацији програма.


10.3. Финансијски план програма

У табелу Потребна средства за реализацију програма, разврстати и уписати приходе по изворима.

У табелу Укупни трошкови за финансрање реализације програма разврстати и уписати трошкове по врстама трошкова. У делу табеле индиректни трошкови распоредити индиректне трошкове (индиректни трошак је врста трошка чији утицај се односи на програм али није директно остварен у реализацији програма, нпр. ангажовање лица које непосредно реализују програмске активности као што су промотивне активности, публиковање, одржавање хигијене и сл.)


10.4. Динамички план коришћења средстава

Описати динамику коришћења средстава.


10.5. Учешће на спортском такмичењу (рекапитулација трошкова)

Разврстати трошкове за припрему за такмичење и трошкове учешћа на такмичењу.


11. Како ће реализовање програма бити медијски подржано

Описати медијске активности, начин промоције, медија план и сл.


12. Место такмичења у календару такмичења надлежног спортског савеза

Ово попуњавају организације чији се програм односи на организацију такмичења.


13. Посебне напомене

Овде можете уписати напомене везане за програм који предлажете.Део 3


Уписати назив носиоца програма.

Уколико организација предлаже више програма у табели може да прикаже вредност сваког програма.


Део 4


Уписати назив носиоца програма.

Обележите у табели пропратну документацију коју прилажете уз предлог програма.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EPub generator