О програмском финансирању


Како Закон о спорту дефинише које су то потребе и интереси грађана у области спорта које се финансирају из буџета јединице локалне самоуправе?


Према Закону о спорту (члан 137) јединице локалне самоуправе финансирају средствима буџета задовољавање следећих потреба и интереса грађана у области спорта:

1. подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом;

2. изградња, одржавање и опремање спортских објеката на територији јединице локалне самоуправе, а посебно јавних спортских терена у стамбеним насељима или у њихо вој близини и школских спортских објеката, и набавка спортске опреме и реквизита;

3. организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе;

4. обезбеђење услова и организовање спортских кампова за спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима;

5. учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у домаћим и европским клупским такмичењима;

6. физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт (унапређење физичког вежбања, рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска и

међуопштинска школска спортска такмичења и др.);

7. делатност организација у области спорта чији је оснивач јединица локалне самоуправе;

8. делатност организација у области спорта са седиштем на територији јединице локалне самоуправе које су од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе;

9. унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-здравственог образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање;

10. стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно перспек тивних спортиста;

11. спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање, намештање спортских резултата и др.);

12. едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему спорта о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима;

13. периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација за адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији јединице локалне самоуправе, истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација;

14. унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије јединице локалне самоуправе и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских

стручњака и врхунских спортиста;

15. рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној својини чији је корисник јединица локалне самоуправе и спортских објеката у својини

јединице локалне самоуправе кроз одобравање њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему спорта;

16. награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта.Да ли јединица локалне самоуправе има обавезу да финансира организације у области спорта са своје територије?


Нема. Закон о спорту је установио програмско финансирање задовољавања потреба и интереса грађана у јединици локалне самоуправе. То значи да никоме није загарантовано добијање средстава из буџета јединице локалне самоуправе само зато што постоји и обавља одређену спортску активност, односно делатност. Јединица локалне самоуправе искључиво финансира одређени програм којим се у текућој години задовољавају законом утврђене потребе и интереси грађана у области спорта.


Да ли јединица локалне самоуправе има обавезу да правилником уреди финансирање задовољавања потреба и интереса грађана у области спорта на својој територији?

Има. Према Закону о спорту, јединица локалне самоуправе преко својих надлежних органа уређује ближе услове, критеријуме и начин и поступак доделе средстава из буџета јединице локалне самоуправе, односно одобрење програма за задовољавање потреба грађана у области спорта на територији јединице локалне самоуправе и начин јавног објављивања података о предложеним програмима за финансирање, одобреним програмима и реализацији одобрених програма (члан 138. став 2. Закона о спорту).Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create cross-platform Qt Help files